Lidmaatschapsvoorwaarden

VIA staat voor Volop In Actie

Op een introductiebijeenkomst medio 2008, georganiseerd in samenwerking met de Kamer van Koophandel, werd door de aanwezige onderneemsters uit Midden-Delfland met algemene instemming besloten tot het opzetten van een netwerk van vrouwelijke ondernemers.

Als uitgangspunten voor dit netwerk werden benoemd: ‘Dicht bij huis’ en ‘Elkaar benutten en versterken’.  ‘Netwerken is werken met rendement’, concludeerden de oprichters. En ook ‘investeren in sociaal kapitaal. Kennis delen en creativiteit bevorderen, waarbij elk contact tot een vervolg kan leiden.’

Met dit gedachtengoed op het netvlies werd in 2009 VIA officieel als vereniging ingeschreven. Het netwerk ging van start met een eerste bijeenkomst op 27 januari 2009. Elf jaar later, in 2020, is VIA een levendige vereniging waar 50 energieke, ondernemende vrouwen elkaar zo’n 10 keer per jaar ontmoeten en inspiratie uitwisselen.

 

Huishoudelijk reglement

Artikel 1. Doelgroep

Dit netwerk is bedoeld voor actieve, ondernemende vrouwen in Midden-Delfland.

Daaronder worden verstaan:

  1. Vrouwelijke ondernemers die in Midden-Delfland wonen en hun nering in Midden-Delfland hebben;
  2. Vrouwelijke ondernemers die buiten Midden-Delfland wonen en hun nering in Midden-Delfland hebben;
  3. Vrouwelijke ondernemers die in Midden-Delfland wonen en hun werk (ook) buiten Midden-Delfland hebben.

Behalve aan ondernemers biedt dit netwerk ruimte aan vrouwen met een invloedrijke maatschappelijke positie. Op uitnodiging van het bestuur kunnen zij lid worden. VIA biedt ook kansen en mogelijkheden aan startende vrouwelijke ondernemers.

Leden kunnen deelnemen aan de activiteiten, mits zij uiterlijk in december van het jaar van deelname aan VIA, staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 2. Doelstelling

  1. Het elkaar ondersteunen, inspireren en scherp houden op zakelijk en professioneel gebied;
  2. Met een open mind en op vriendschappelijke wijze uitwisselen van kennis en ervaring en inzichten op zakelijk gebied;
  3. Professionalisering aanjagen door het houden van themabijeenkomsten;
  4. Ruimte bieden aan onderlinge verbondenheid in vrouwelijke waarden – creativiteit, inspiratie, zingeving, empathie – als ondernemer én als individu.

 

Artikel 3. Activiteiten

VIA organiseert gemiddeld 10 activiteiten per jaar, waaronder vier gevarieerde thema-avonden, telkens op een andere inspirerende locatie in en om Midden-Delfland.

Bijvoorbeeld: een kijkje in andermans keuken, themabijeenkomsten, netwerktrainingen of workshops. De bijeenkomsten zijn zakelijk, informatief, creatief, inspirerend, soms formeel en soms ook informeel. Er wordt altijd ruimte ingepast voor het echte netwerken. Zo biedt VIA haar leden de gelegenheid om professioneler hun blik te verruimen, de horizon te verbreden. VIA biedt fun en verdieping, inhoud en cultuur.

 

Daarnaast biedt VIA bijeenkomsten zonder georganiseerd programma, zodat leden elkaar informeel op openbare locaties in Midden-Delfland kunnen treffen om te sparren en te netwerken. Dit zijn Open Koffie-bijeenkomsten op een doordeweekse ochtend tussen 10:30 en 12 uur en Netwerkborrels op doordeweekse avond tussen 17 en 19 uur.

 

Artikel 4. Lidmaatschap

De vrouwelijke ondernemers die vallen onder de doelgroep, kunnen zich aanmelden als lid. Het lidmaatschap is tot wederzijdse opzegging van kracht. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Deelname aan VIA houdt in dat er een actieve inzet verwacht wordt bij de activiteiten van VIA. Het bestuur houdt zich het recht voor om personen die niet onder de doelgroep vallen het lidmaatschap te weigeren. Van de beslissing tot het al dan niet verlenen van het lidmaatschap, wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed in kennis gesteld.

 

Artikel 5. Contributie

De contributie geldt per lid, per kalenderjaar, en wordt aan het begin van het jaar voldaan. In voorkomende gevallen kan een eigen bijdrage worden gevraagd. Deze bijdrage heeft dan te maken met extra kosten voor materialen of gastsprekers. De contributie is per jaar en wordt niet gerestitueerd bij tussentijdse opzegging. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan een kalenderjaar. De geldmiddelen van VIA kunnen, naast het ledengeld, ook bestaan uit donaties of subsidies van instellingen en personen die VIA een warm hart toedragen.

 

Artikel 6. Bestuur

VIA staat als ongebonden vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De vereniging heeft een bestuur met een voorzitter, secretaris en penningmeester en een aantal bestuursleden tot een maximum van totaal 8 personen. De bestuursleden zijn VIA-leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door het bestuur uit haar midden gekozen. Het bestuur bestuurt de vereniging maar kan ook taken delegeren aan leden van VIA.

 

Artikel 7. Ledenvergadering

Op de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar wordt financiële verantwoording afgelegd aan de leden. Het bestuur is verplicht op zodanige wijze een administratie te voeren dat de werkzaamheden van VIA helder, inzichtelijk en op correcte wijze kunnen worden getoond.

 

Artikel 8. Benoemingstermijn

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaren met de mogelijkheid tot verlenging.

 

Artikel 9. Vergaderingen

Het bestuur vergadert wanneer dat wenselijk is, doch in ieder geval 4 maal per jaar ter voorbereiding van de bijeenkomsten. Bij de vergaderingen kunnen gasten worden uitgenodigd.

Aldus vastgesteld op mei 2010, aangepast op 31 januari 2020.

KvK nummer: 27339579
Banknummer: NL18RABO0114684383